loginet_shop.general-error

Adatkezelési szabályzat

1. Adatkezelő megnevezése

Magic Tools Munkavédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1107 Budapest, Száva u. 9.
Cég cégjegyzékszáma: 01 09 941900
Adószám: 22751010-2-43
Adatvédelmi nyilvántartási szám: B-8954/2013
E-mail: info@magictools.hu
Telefon: +36 1 347 02 42
Honlap: www.magictools.hu

Ha Önnek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a www.magictools.hu weboldalt, vagy valamilyen információt bocsátana a cégünk rendelkezésére, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati osztályunkkal a honlapon vagy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeinken.

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelő Magic Tools Munkavédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”).

 

3. A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya és elfogadása

Időről időre ezen tájékoztató változhat a különböző frissítések miatt. A Magic Tools Munkavédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.magictools.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát.

(Amennyiben a tájékoztató nem jelenik meg, kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát.) Az adott információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

 

4. Ügyfeleinktől gyűjtött adatok

Általánosságban Ön használhatja a www.magictools.hu weboldalt úgy is, hogy nem ad semmilyen információt a részünkre, ugyanakkor amennyiben regisztrálni kíván a weboldalon, igénybe kívánja venni valamelyik szolgáltatásunkat, akkor ezzel kapcsolatban kérünk Önnel kapcsolatos adatokat.

Az Ön által cégünk részére megadott információk a következő adatokat tartalmazhatják:

• az Ön nevét és kapcsolattartási adatait, ideértve levelezési és e-mail címét, telefonszámát, egyéb internetes elérhetőségét;

• az Ön cégének nevét, a cégen belüli beosztását;

• az Ön vagy cége bankszámlaszámát, számlázási címét.

Az általunk gyűjtött információk egy része az Adatvédelmi Törvény szerinti személyes adat. Ez azt jelenti, hogy az adat kapcsolatba hozható Önnel, illetve az adat alapján az Ön személye azonosítható. Ilyen különösen az Ön neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, Önre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata Önnel helyreállítható. Akkor helyreállítható Önnel a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az Önnel kapcsolatos adatokat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az alábbi eseteket:(a) mikor a Magic Tools Munkavédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és partnerei weboldalain keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre; vagy(b) mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink használatával, vagy egyéb módon lép kapcsolatba velünk és információt bocsát rendelkezésünkre.

Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg az az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés, vagy jogszabály azt lehetővé teszi.

 

5. Az adatok kezelése

Az Önnel kapcsolatos adatokat a következő célok érdekében kezeljük:(a) regisztrálni Önt a weboldalunkon, vagy weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink nyújtása céljából (ideértve minden velünk, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információ keresését, vagy kérését);(b) piacunk, ügyfeleink, és szolgáltatásaink kiértékelése és elemzése céljából (ideértve az Ön véleményének kikérését szolgáltatásainkról, valamint ügyfél – igényfelmérés végzését);(c) az általunk ajánlott helyszínek és szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása, illetve bővítése céljából;(d) az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink (ideértve a szolgáltatásaink Ön részére történő eladását), továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából; promóciók szervezése céljából;(e) amennyiben Ön nálunk, vagy egy másik üzleti partnerünkhöz tartozó társaságnál történő alkalmazása céljából adott részünkre információt, az erről való döntéshez; valamint(f) a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából.

Az Önnel kapcsolatos adatok adatkezelésének több jogalapja is lehet:(a) első sorban az Ön hozzájárulásával kezeljük az adatait;(b) az Önnel megkötött szerződésben megadott Személyes Adatai a szerződés teljesítéséhez szükségesek, ezért ezen jogalapnál fogva is kezelhetjük az adatait;(c) az adatkezelés a cégünkre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, így például az esetleges adóhatósági vizsgálatok miatt az elévülési idő végéig meg kell őriznünk a szerződéseinket.

Az általunk kezelt adatokat az Ön kérésére töröljük a jelen tájékoztatóban meghatározott feltételekkel, illetőleg kivételekkel. Szerződéskötés esetén az Ön adatait a szerződés megszűnésétől számított 7 éven keresztül megőrizzük és csak utána töröljük.

Regisztráció – Mapei szakember közösségi tagként: Ha Ön regisztráció során Mapei szakember közösségi tagként regisztrál, akkor a regisztráció során megadott adatait egyeztetjük a Mapei Kft.-vel, hogy Ön valóban jogosult-e webáruházunkban igénybe venni a szakember közösségnek kínált kedvezményeket.

 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

6.1. A jogszerű adatkezelés érdekében cégünk biztosítja, hogy nem férhet hozzá jogosulatlan személy az Ön adataihoz. Abból a célból, hogy megvédjük az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. Cégünk az iratokat fizikailag zárható helyen és zárható szekrényben kezeli, őrzi. Az iratmegőrzés helyén biztonsági őr és beléptető rendszer üzemel. Az iratokhoz arra jogosult személyek férnek hozzá. Online tárolt adatok jelszóval védettek, és csak arra jogosult személy férhet hozzájuk. A jogszerű adatkezelés érdekében cégünk tűzfalat és antivírus programot használunk a külső támadások ellen.

6.2. Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:(a) abban az esetben, ha alkalmazottaink, munkatársaink, szállítóink, illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat) az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, ügyfelek részére nyújtandó szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését, illetve promóciós célokat);(b) abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel, vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;(c) cégünk képviseletét ellátó ügyvéd abban az esetben szintén megismeri az Ön személyes adatait, amennyiben az Ön által megadott adatokkal kapcsolatban bármilyen jogi eljárásra sor kerülne;(d) amennyiben jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi, avagy jogerős bírósági, hatósági határozat kötelez minket erre.

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel, vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, szükség esetén a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:(a) ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és;(b) megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megvédje az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottaink, munkatársaink, szerződéses partnereink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, azokat a jelen iránymutatással, illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni. Alkalmazottainkkal, munkatársainkkal, szerződéses partnereinkkel kötött szerződésekben biztosítjuk, hogy a rendelkezésükre bocsátott adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

6.3. Az Ön által megadott személyes adatokat digitálisan tároljuk és biztonságosan megőrizzük a cég székhelyén vagy fióktelepén avagy a cég tulajdonát képező számítástechnikai eszközökön.

6.4. Az Ön adatait az alábbi magyarországi adatfeldolgozók részére továbbítjuk annak érdekében, hogy könyvelés tevékenység céljából kezeljék az Ön adatait:

Posztós és Társa Kft. Cégjegyzékszám: 13 09 115723   2330 Dunaharaszti, Gyóni Géza u 6 A ép. Ügyvezető: Posztós Mónika

6.5. Ön a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatait továbbítsuk a fenti 6.3. és 6.4. pontokban meghatározott adatkezelőknek.

 

7. A www.magictools.hu weblap látogatóinak adatai

7.1. Cégünk, mint adatkezelő az általa üzemeltetett www.magictools.hu weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

7.2. Cégünk, mint adatkezelő által üzemeltetett www.magictools.hu weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

7.3. Cégünk, mint adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket is futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a www.magictools.hu weboldalról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

7.4. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

 

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön kérheti, hogy cégünk, mint adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Ön személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adataihoz biztosítsunk az Ön számára hozzáférést. Önnek joga van ahhoz, hogy a következő személyes adatokhoz információkhoz hozzáférést kapjon cégünktől, amennyire az Önre vonatkozó adatot érint:(a) az adatkezelés céljáról;(b) az Ön személyes adatainak kategóriáról;(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;(d) ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;(e) személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítása esetén azokról a garanciákról, amelyek az adattovábbítások jogszabályoknak megfelelő rendelkezését biztosítják;(f) az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Ön a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, a cégünk 1. pontban rögzített címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@magictools.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést cégünk akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést cégünk csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Ön regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy cégünk a tájékoztatás megadása előtt Önt más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet Önnek a cégünk által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Ön adatait.

Cégünk az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

8.2. Ön kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A helyesbítés vagy módosítás kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 6.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

8.3. Ön kérheti a cégünk által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha az adatkezelés szükséges (1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (2) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (3) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról cégünk, mint adatkezelő minden esetben tájékoztatja Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A törlés kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 6.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Cégünk az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

8.4. A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérheti tőlünk, hogy töröljük az erre vonatkozó adatbázisunkból, kapcsolatba lépve velünk info@magictools.hu e-mail címen vagy a +36 1 347 02 42 telefonszámon. Továbbá, ha Ön közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap tőlünk e-mailben, vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS-ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérni, hogy a közvetlen értékesítéssel kapcsolatos adatbázisunkból töröljük. Amennyiben Ön ezt kéri, akkor az Ön Személyes Adatát haladéktalanul töröljük a jelen pontban hivatkozott adatbázisunkból.

8.5. Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését cégünk korlátozza, ha a következő pontokban rögzített esetek valamelyike teljesül: (1) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (2) ha az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (3) cégünknek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; (4) Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Cégünk minden esetben megjelöli az általunk kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Cégünk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt. A korlátozás kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 6.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre.

8.6. Ön kérheti, hogy cégünk az Ön által rendelkezésére bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére átadjuk és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk. Az adatok átadásának és továbbításának kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti 6.1. pontban meghatározott tájékoztatás kérésre. Cégünk az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

8.7. Ön tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (1) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a cégünk vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett személy gyermek; (2) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (3) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Cégünk az Ön tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők cégünk munkatársai az info@magictools.hu e-mail címen.

9.2. Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

9.3. Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

10. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

10.1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

10.2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

10.3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

10.4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

10.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Kezelt adatkör: connect.sid


10.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

10.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

10.8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

10.9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az  Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Sütik (Cookie-k) törlése az alábbi böngészők esetében a melletük jelölt linken található információ szerint.
Figyelem: a lejjebb jelölt böngészők -emellett az olyanok is, melyek még kevésbé ismertek, vagy akár a jövőben kerülnek piacra- folyamatosan frissülnek, ezért javasolt a szolgáltató felkeresése az aktuális beállítási lehetőségek felmérésére, valamint adatvédelmi irányelveik megismerésére! 

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Safari (iOS rendszerek): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265


Sütiket kezel még továbbá:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

 

11. GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

11.1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés  a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

11.2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége  korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

11.3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

11.4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

11.5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós  statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan  információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

11.6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a  konverziókövetési statisztikákban.

11.7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

12 A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

12.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ,  amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 

12.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás  weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg  megrövidíti. 

12.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a  Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával  összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

12.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének  megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen  használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha  letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Budapest, 2020. november 26.