loginet_shop.general-error

Nyereményjáték szabályzat

Portwest őszi nyereményeső!

 

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) résztvevők a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

 

1. A nyereményjáték szervezője

 A nyereményjáték szervezője a Magic Tools Kft. (H-1107 Budapest, Száva utca 9., (a továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolítója a Magic Tools Kft. (H-1107 Budapest, Száva utca 9., (a továbbiakban „Lebonyolító”).

 

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

 A Játékban valamennyi magyar székhelyű jogi személy jogosult részt venni, aki a nyereményjáték időtartama alatt a Szervezőtől Portwest termékeket vásárol és Szerződött viszonteladó partnerként van regisztrálva rendszerükben.

 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint alkalmazottaik.

 

3. A nyereményjáték időtartama

 A nyereményjáték 2021.11.01-30. tart. A részvételre ezen időszak alatt bármikor van lehetőség.

 

4. A nyereményjáték menete

A Szervező, minden nettó 200.000 Ft – 400.000 Ft közötti Portwest rendeléshez egy 3.000 Ft értékű Auchan ajándék utalványt biztosít szerződött viszonteladó partnerének. Az utalványok a játék végéig halmozódnak. 2021 december hónapban, a játék lezárta után kerül átadásra Szervező részéről.

A Szervező, minden nettó 400.000 Ft feletti Portwest rendeléshez egy 7.000 Ft értékű Auchan ajándék utalványt biztosít szerződött viszonteladó partnerének. Az utalványok a játék végéig halmozódnak. 2021 december hónapban, a játék lezárta után kerül átadásra Szervező részéről. 

A Szervező minden olyan szerződött viszonteladó partnere, aki a 2020 novemberi forgalmát legalább nettó 400.000 Ft-tal növelte Portwest termékek vásárlásával 2021 novemberében. Az részt vehet a fődíj sorsolásán, mely 2021 december 6-án lesz.

 

5. Nyeremények

 Fődíj: 2 éj 2 fő részére az Oxigén Hotelben, félpanziós ellátással, wellness használattal és egy 10 év alatti gyermek díjmentes elhelyezésével-all inclusive ellátásával

A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

6. Egyéb költségek

 A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége, SZJA stb.) a nyertes Játékost terhelik.

 

7. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a Magic Tools Kft. weboldalán: www.magictools.hu

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:

infó e-mail cím: rendeles@magictools.hu

 

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező:

 - Magic Tools Kft.

 Elérhetősége: H-1107 Budapest, Száva utca 9.

 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a Játékba történő jelentkezéssel megadott adatokat (név, cím, e-mail cím, vásárlás helye és ideje, vásárolt termék, szolgáltatás, illetve a nyertes Játékos esetén a telefonszám, lakcím) a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében gyűjti, illetve a játékban részt vevők aláírásukkal hozzájárulnak a szervező által hírlevél küldésére.

 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékra való regisztráció során, jelen játékszabályhoz való hozzájárulással ad meg.

A Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az együttműködést az átadás kapcsán kép-, hang- vagy filmfelvétel elkészítésében, valamint hozzájárul nevének, illetve ezen felvételeknek a Szervező által marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához, használatához és megjelenítéséhez; a Magic Tools Kft. honlapján és egyéb közösségi média felületein, külön díjazás nélkül.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható a Magic Tools Kft. weboldalán: www.magictools.hu

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

  

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

 

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező hírlevél küldésére felhasználja, a játékban való regisztrációval a játékos hozzájárul nevének és e-mail címének kezeléséhez.

 

 9. Vegyes rendelkezések

 A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos bármilyen kifogás tekintetében kizárja felelősségét.

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

 

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Játékos 5 napon belül nem reagál az értesítő e-mailre, úgy a pótnyertes kerül kiértesítésre.

 

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

 

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.magictools.hu weboldalon értesülhetnek.

 

Budapest, 2021. október 25.

Magic Tools Kft.

Szervező